فروشگاه

از مزارع خراسان رضوی برداشت 105 تن چغندر پیش بینی شد.

فهرست مطالب

از مزارع خراسان رضوی برداشت 105 تن چغندر پیش بینی شد.

1402/08/22

امروز دوشنبه به گزارش باشگاه خبرنگار جوان حمید نامور اظهار داشت: الکوی کشت ابلاغی امسال 2500 هکتار می باشد که 2 هزار و 177 هکتار چغندر کشت شده است. از 450 هکتار کشت چغندرقند 33 تن محصول با میانگین 1/7 عیار و افت 4 درصد تاکنون برداشت و تحویل کارخانه قند استان شده است.

نامور گفت: قیمت هر کیلوگرم چغندر قند اکنون 2800 تومان است. به ازای هر تن چغندر 2 کیلوشکر و 20 کیلو تفاله و کرایه حمل بعنوان مشوق در صورت تحویل به کارخانه قند شیروان به چغندرکاران پرداخت می شود.

در پایان ایشان ادامه داد: بیشترین سطح زیرکشت این محصول شهرستان شیروان با 600 هکتار به خود اختصاص داده است.

در این استان تا اواسط آذرماه برداشت چغندر قند ادامه دارد.