فروشگاه

130 هزار تن خرید برگ سبز چای در شمال پیش بینی شد.

فهرست مطالب

130 هزار تن خرید برگ سبز چای در شمال پیش بینی شد.

1402/02/17

امروز یکشنبه به گزارش خبرگزاری بازار حبیب جهانساز اظهار کرد: خرید 130 هزار تن برگ سبز چای امسال پیش بینی میشود.

درباره نرخ خرید برگ سبز چای درجه یک و دو از کشاورزان جهانساز گفت: ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان برگ سبز درجه یک و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درجه دو ز کشاورزان خریداری می شود. این نرخ ها ابلاغ شده است که توسط کارخانه ها حدود 75 درصد و توسط دولت حدود 25 درصد پرداخت میشود.

ایشان ادامه داد: ۱۲۶ کارخانه عقد قرارداد برای خرید تضمینی تاکنون انجام شده است. با توجه به شرایط اقلیمی،بیشتر برگهای خریداری و تولید شده از نوع درجه یک بود که ارزش آن ۶۴ میلیارد تومان است.

ایشان اضافه کرد: 5 هزار و 866 تن چای خشک تاکنون تولید شده است. 116 هزار تن برگ سبز چای در سال گذشته خریداری کردیم. پیش‌بینی کردیم امسال که از ۱۳۰ هزار تن فراتر رود و سهم مازندران از این میزان ۱۰ درصد است.

جهانساز گفت: تولید چای در استان مازندران 10 درصد می باشد. در تنکابن 657 برگ سبز و در رامسر 187 تن تاکنون خریداری شده است.

رئیس سازمان چای کشور افزود: حدود 10 کارخانه فعال در استان مازندران می باشد که از این تعداد هفت کارخانه در تنکابن و سه کارخانه در رامسر فعالیت می‌کند.

در پایان وی ادامه داد: این کارخانه ها اقدام به خرید تضمینی برگ سبز می کنند.