فروشگاه

15هزار میلیارد به کشاورزی قراردادی اختصاص داده شد

فهرست مطالب

15 هزار میلیارد به کشاورزی قراردادی اختصاص داده شد.

1401/08/11

وزیر جهاد کشاورزی اختصاص این مبلغ را برای حمایت هر چه بیشتر از بخش کشاورزی دانستند و عنوان داشتند که مهمترین ابزار حمایت از کشاورزان در دنیا کشت قراردادی میباشد و این در حالی است که فقط یک درصد از محصولات تولیدی با این روش در حال خرید میباشند و در دنیا این آمار چهل درصد میباشد.

ایشان ادامه دادند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز یاری دادند و به شیوه نامه لازم در این زمینه نیز تهیه و ابلاغ گردید. لذا بانک مرکزی هم از شرکت های پشتیبان بخش کشاورزی حمایت به عمل میاورد.

در ادامه ایشان با اشاره به تعداد تشکل ها اظهار داشتند که تعداد تشکل ها گاهی باعث سردرگمی است و این در حالی میباشد که در حوزه تولید همین تشکل نقش مهمی را ایفا مینمایند. اما به دلیل کثرت گاهی ایجاد اختلال و سردرگمی میشود.

در پایان نیز با اشاره به قانون تمرکز درخواست افزودند که به جای تعداد زیاد تشکل ها بهتر است یک تشکل قدرتمند ایجاد شود که مباحث مربوط به آن با تمرکز بیشتری دنبال شود