فروشگاه

151 میلیارد تومان یارانه کود به کشاورزان استان اختصاص داده شد.

فهرست مطالب

151 میلیارد تومان یارانه کود به کشاورزان استان اختصاص داده شد.

1401/09/24

روز پنجشنبه به گزارش ایلنا، در جلسه ستاد زراعت و بیمه محصولات کشاورزی استان سید عماد شاهرخی گفت: 151 میلیارد تومان دولت برای سال زراعی جاری بابت کودهای فسفاته و پتاسه در قالب یارانه به کشاورزان اختصاص داد که هزینه کودها توسط دولت 70 درصد پرداخت و سهم پرداخت کشاورزان 30 درصد میباشد.

ایشان عنوان کرد: 94560 تن میزان سهمیه کود (اوره ، فسفاته و پتاسه) لرستان است که از این میزان 65 درصد آن (57000تن) جذب و این روند همچنان ادامه دارد و در این حوزه هیچ کمبودی وجود ندارد.

به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان در ضرورت استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان هم استانی جهت افزایش عملکرد تاکید کرد و گفت: به کشاورزان عزیز جهت افزایش پنجه زنی ، مقاومت گیاه ، توسعه ریشه و در نهایت افزایش عملکرد توصیه میشود به میزان 100 کیلوگرم از کودهای فسفاته و پتاسه برای هر هکتار گندم ، جو و کلزای آبی و 50 کیلوگرم برای محصولات مذکور در کشت های دیم همزمان با کاشت این محصولات استفاده کنند.

شاهرخی تصریح کرد: کشاورزانی که در زمان کاشت از کودهای فسفاته استفاده نکرده اند 50 گیلوگرم کود کلرورپتاسیم گرانوله در مناطق معتدل و گرم بصورت سرک در فواصل زمانی اسفند تا فروردین ماه همزمان با کودهای ازته (اوره یا کود سفید) استفاده کنند.

مقام مسئول بیان کرد: 100 کیلوگرم میزان استفاده از کود اوره جهت رشد رویشی و زایشی گیاهان (گندم ، جو وکلزای آبی) و 50 کیلوگرم برای کشت های دیم در هکتار توصیه میشود.