فروشگاه

مصرف 2 برابری آب کشاورزی در ایران نسبت به جهان

فهرست مطالب

مصرف 2 برابری آب کشاورزی در ایران نسبت به جهان

1401/08/03

معاون مجامع توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران عنوان داشتند که در حدود 60 تا 70 میلیارد متر مکعب آب در کشاورزی ایران مورد مصرف قرار میگیرد که این آمار بیش از 2 برابر مصارف متوسط جهانی میباشد.

ایشان با اشاره به مدیریت منابع آب بعنوان دغدغه اصلی مسئولان اظهار داشتند که برنامه های خوبی برای استان های دچار کم آبی تدارک دیده شده است. ارزش واقعی بهای آب را باید پاشنه آشیل بخش آب کشاورزی دانست که با راهکارهای بلندمدت میتوان به نتایج خوبی رسید.

ایشان همچنین متوسط بارش در کشور را 240 میلیمتر عنوان نمودند که یک سوم متوسط جهانی و نصف متوسط در قاره آسیا میباشد. همچنین اعلام کردند که جمع بندی نظام مدیریت آب چنین است که باید در اداره نمودن منابع آبی نگاهی حوضچه ای به منابع داشت. زیرا مصارف استفاده از آب در حوضچه های مختلف متفاوت میباشد.

در پایان نیز ایشان به پیشرفت فناوری های حوزه آیتی در این بخش اشاره نمودند. اظهار داشتند که درایت و پیش بینی های خوب خوشبختانه تا به امروز هیچ حمله سایبری منابع آبی ما را تهدید ننموده است.