فروشگاه

از باغات لرستان 22 هزار تن گردو برداشت شد.

فهرست مطالب

از باغات لرستان 22 هزار تن گردو برداشت شد.

1402/07/03

امروز دوشنبه به گزارش خبرنگار فارس محمد حسن کیانی فر اظهار کرد: سطح باغات گردو استان 14 هزار و 832 هکتار می باشد که 13 هزار و 200 هکتار بارور و 1700 هکتار غیر بارور است.

ایشان اضافه کرد: از باغات استان 22 هزار تن گردو برداشت شده است. در هر هکتار تولید گردو بطور میانگین 2 تن می باشد. بیشترین سطح باغات گردو را استان الشنر و خرم آباد به خود اختصاص داده اند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی لرستان عنوان کرد: در اکثر نقاط استان با توجه به شرایط اقلیمی امکان کشت گردو بعنوان یک میوه اجیای و خشکباری فراهم و مساعد است.

کیانی فر گفت: در حوزه تولید گردو استان لرستان رتبه 2 را به خود اختصاص داده است. 5 نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در هر هکتار باغ میزان اشتغال فراهم شده است.

ایشان عنوان کرد: با توجه به اینکه در صادرات گردو میتواند سهم مناسبی داشته باشدبه منظور ارتقا کمی و کیفی از چند سال اخیر مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی برنامه اصلاح باغات قدیمی را آغاز کرده است.

در پایان مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی لرستان ادامه داد: هر سال برنامه منظمی را مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی لرستان با پیوند سرشاخه کاری نسبت به افزایش عملکرد و کیفیت محصولات در دستور کار قرار داد.