فروشگاه

3 برابرشدن گندم های تحویلی کشاورزان استان بوشهر

فهرست مطالب

3 برابرشدن گندم های تحویلی کشاورزان استان بوشهر

1402/02/25

امروز دوشنبه به گزارش خبرگزاری مهر جمال زراعی اظهار داشت: برداشت گندم از مزارع استان بوشهر از ابتدای فروردین ماه آغاز شده و همچنان در سطح استان ادامه دارد.

ایشان افزود: در سطح استان حدود 14 مرکز اقدام به خریداری گندم از کشاورزان می کنند و بیش از 112 هزار تن گندم از کشاورزان تاکنون خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: حدود 120 هزار تن خرید گندم از کشاورزان تا پایان فصل برداشت پیش بینی می شود. تحویل گندم توسط کشاورزان استان بوشهر نسبت به سال قبل برابر شده است.

در پایان ایشان خبر پیگیری پرداخت مطالبات کشاورزان استان در سریعترین زمان داد.