فروشگاه

300هکتار سطح زیرکشت دانه استراتژیک کلزا در کرمانشاه افزایش یافت.

فهرست مطالب

300هکتار سطح زیرکشت دانه استراتژیک کلزا در کرمانشاه افزایش یافت.

1401/09/02

به گزارش خبرنگار تسنیم در کرمانشاه علی چاله چاله اظهار نمودند: 1900هکتار از اراضی استان در سال گذشته به کشت کلزا اختصاص پیداکرد و امسال به 2200هکتار افزایش یافته است.

ایشان بیان کردند: کشت این گیاه برای کشاورزان سبب توان اراضی کشاورزی ، اقتصادی بودن برای کشاورزان و از بین رفتن علف های هرز و آفات و توسعه زنبورداری میشود.

به گفته سرپرست جهادکشاورزی استان کرمانشاه یکی از راهکارهای مهم دولت برای مدیریت منابع آبی و عبور از تنش های آبی اخیر اصلاح الگوی کشت میباشد و کشاورزان با قراردادن کشت کلزا و محصولات کم اب بر در برنامه خود میتوانند از این تنش و حفظ  منابع زیرزمینی استفاده نمایند.