فروشگاه

در شهرستان گلشن 700 هکتار گندم و جو پاییزه کشت شد.

فهرست مطالب

در شهرستان گلشن 700 هکتار گندم و جو پاییزه کشت شد.

1402/10/16

امروز شنبه مهراب بزرگ زاده در گفتگو با خبرگزاری بسیج گلشن اظهار داشت: حدود 400 هکتار از این سطح به کشت محصول استراتژیک گندم اختصاص دارد.

ایشان عنوان کرد: در اختیار کشاورزان جهت حمایت از آنها 150 تن انواع کود و 5 تن بذر گندم و جو قرار داده شد.

در پایان بزرگزاده ادامه داد: مناطق سینوکان و بخش مرکزی شهرستان عمده کشت پاییزه انجام شده است. گلشن دارای 12 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی می باشد.