فروشگاه

اختصاص 1300 هکتار از مزارع مازندران به کشت گیاهان دارویی

فهرست مطالب

اختصاص 1300 هکتار از مزارع مازندران به کشت گیاهان دارویی 

1402/03/22

امروز دوشنبه به گزارش خبرنگاری بازار احسان عباسپور اظهار کرد: یکی از برنامه های توسعه کشت در باغ های استان توسعه کشت گیاهان دارویی می باشد. سالیانه بیش از 3.5 میلیون تن انواع محصولات باغی از سطح 158/ هزار هکتار باغ های استان تولید میشود.

معاون جهادکشاورزی مازندران افزود: از آنجایی که به رویکرد حمایتی ویژه و افزایش کشت گلخانه ای اشاره میشود در همین راستا 50 هکتار در طی سال گذشته به سطح کشت گلخانه های استان اضافه شده است. در مازندران کشت گیاهان دارویی با محوریت گل محمدی و گل گاوزبان در 1 هزار و 300 هکتار انجام و به مرحله اجرا رسید.

معاون بهبود تولیدات جهادکشاورزی مازندران ادامه داد: برای توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح 148 هکتار از محل تسهیلات امسال تسهیلاتی پرداخت شده است. 17 میلیون توامن برای هر هکتار تسهیلات پرداخت میشود.

عباسپور عنوان کرد: گل گاوزبان ، گل محمدی ، بنفشه ، ثعلب و موسیر راهبرد توسعه ای برای کشت گیاهان دارویی میباشد.

در پایان ایشان ادامه داد: برای توسعه کشت گلخانه ای تسهیلات خوبی در سال گذشته پرداخت شده است. بخاطره مشکلات خشکسالی و کم بودن زمین های کشاورزی مجوز توسعه گلخانه با مقیاس کوچک زیر 300 متر را جهادکشاورزی صادر کرد تا برای توسعه این نوع کشت فرصت مناسبی را ایجاد کرده باشد.