فروشگاه

در 2هزار و 300 هکتار از مزارع جویبار شبدر کشت شد.

فهرست مطالب

در 2هزار و 300 هکتار از مزارع جویبار شبدر کشت شد.

1401/09/28

در روز دوشنبه به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران مدیر جهادکشاورزی جویبار اظهار داشت: امسال شبدر برسیم در 2 هزار و 304 هکتار مزارع در این شهرستان کشت شده است.

محمدمهدی عباس زاده افزود: کشت گیاهان علوفه ای از نظر اصلاح زمین های زراعی و توسعه دامپروری بسیار اهمیت دارد. شبدر برسیم یکی از گیاهان علوفه ای است که هرسال کشت آن توسط کشاورزان جویباری انجام میشود و در تامین علوفه دام و حاصلخیزی خاک پس از برداشت برنج نقش مهمی دارد.

ایشان تصریح کرد: شبدر برسیم در یک دوره برداشت دو چین میدهد و در یک دوره از هر هکتار از زمین کشاورزی این شهرستان 25 تن علوفه برداشت میشود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: برداشت 57 هزار و 500 تن محصول شبدر از مزارع این شهرستان امسال پیش بینی شده است که برای کشاورزان این شهرستان منبع درآمد خوبی و برای مصرف دام قابل استفاده است.

ایشان اشاره کرد: علوفه شبدر برسیم امسال در 2 هزار و 304 هکتار مزارع این شهرستان زیرکشت رفته است. از نیمه دوم مهر تا آبان ماه هر سال کشت این محصول ادامه دارد. در این منطقه 494 نفر از کشاورزان در کار کاشت ، داشت و برداشت علوفه شبدر برسیم فعالیت دارند.