فروشگاه

تامین امنیت غذایی مهمترین اولویت وزرات جهادکشاورزی

فهرست مطالب

تامین امنیت غذایی مهمترین اولویت وزارت جهادکشاورزی

1401/07/02

معاون وزیر جهادکشاورزی در حاشیه سفر به کاشان عنوان نمودند که تامین امنیت غذایی مردم مهمترین اولویت این وزارتخانه میباشد.

ایشان آموزش نیروی انسانی را بعنوان یکی از مهمترین راهبردها معرفی نمودند و اظهار داشتند که با این کار میتوان تولید و تامین محصولات غذایی را با اتکا به دانش و تکنولوژی به شیوه بسیار بهتری انجام داد.

در ادامه ایشان گزارش دادند که چهار میلیون و 300 هزار نفر بهره بردار با میانگین سنی بیش از 53 سال وجود دارد که باید نسلی جدید از کشاورزان متخصص و در ارتباط با شرکت های دانش بنیان را وارد این حوزه نماییم.

ایشان همچنین با پیش بینی جمعیتی 104 میلیونی در سال 1430 اظهار داشتند که بخش کشاورزی از حالا باید در اندیشه تامین امنیت غذایی آیندگان باشد.

در پایان ایشان منابع محدود آب و گرمایش کلی کره زمین را چالشی جدی تلقی کردند که باید هر چه سریعتر تدبیری برای آن اتخاذ شود.