فروشگاه

در مزارع ذرت بوشهر آلودگی آفت قرنطینه ای کرم برگ خوار پاییزه گسترش یافت.

فهرست مطالب

در مزارع ذرت بوشهر آلودگی آفت قرنطینه ای کرم برگ خوار پاییزه گسترش یافت.

1402/12/26

امروز شنبه کبری توکلی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از بوشهر اظهار کرد: یکی از مهمترین و خسارت مهم آفات ، آفت کرم برگ خوار پاییزه با دامنه میزبانی وسیع است. در مزارع ذرت استان حضور و بروز خسارت مشاهده و تایید شده است. با توجه به قدرت تخریب این آفت نیاز است برای مبارزه با آنها تدابیر لازم اندیشیده شود.

ایشان تصریح کرد: گیاهان علوفه ای مهمترین میزبان آفت کرم برگ خواره پاییزه است. این مهم می تواند برای بخش کشاورزی و دامداری یک تهدید مهم باشد.

نوکلی افزود: از مزارع استان بوشهر حدود 190 هکتار ذرت کشت شده است. شهرستان عسلویه و دشستان غالبا در مراحل ابتدایی رشد هستند که به این آفت آلوده شدند. افزایش این آلودگی به 400 هکتار پیش بینی شده است.

معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر عنوان کرد: 65 هزار و 130 هکتار سطح پایش مزارع استان مخصوصا ذرت ، گندم و سبزی و صیفی می باشد.

در پایان ایشان ادامه داد: با توجه به قدرت پروازی ، تولید مثل بالا ، دامنه میزبانی گسترده این آفت و رفتار تهاجمی لازم است در زمینه تامین اعتبار و نهاده ، مدیریت بحران استانداری و همه نهادهای متولی با جهادکشاورزی همکاری داشته باشند.