فروشگاه

در مزارع شهرستان دزفول کنجد ناشکوفا کشت شد.

فهرست مطالب

در مزارع شهرستان دزفول کنجد ناشکوفا کشت شد.

1402/04/26

امروز دوشنبه بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار ایانا اظهار داشت: این نوع کنجد قابلیت کاشت ، داشت و برداشت آن بصورت مکانیزه می باشد و مشکلات هنگام برداشت را برطرف کرده است.

ایشان اضافه کرد: از ویژگی های این محصول را میتوان بعنوان یک کشت تابستانه نام برد که کشت آن در توسعه کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت زیادی دارد. حتی کاشت آن در زراعت دوم در تناوب با غلات یکی دیگر از ویژگی های این محصول میباشد.

در پایان قمرزاده ادامه داد: در شهرستان دزفول توسط شرکت کشت و صنعت شهید رجایی تولید بذر کنجد ناشکوفا بطور 100درصد در حال انجام میباشد. در سال های اخیر با همکاری مرکز تحقیقات صفی آباد و کشت و صنعت شهید رجایی تولید بذر این رقم از کنجد انجام گردیده که در حوزه کشاورزی یک کشور بعناون یک موفقیت محسوب میشود.