فروشگاه

در منطقه توکهور و هشتبندی برداشت فلفل قلمی آغاز شد.

فهرست مطالب

در منطقه توکهور و هشتبندی برداشت فلفل قلمی آغاز شد.

1402/11/11

امروز چهارشنبه به گزارش خبرنگاران جوان رئیس سازمان جهادکشاورزی توکهور و هشتبندی اظهار داشت: امسال برداشت بیش از 9 هزار تن فلفل قلمی پیش بینی می شود. امسال با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و افزایش سطح زیرکشت برداشت فلفل قلمی نسبت به پارسال 10درصد افزایش داشته است.

اسحاق جعفری عنوان کرد: علاوه بر مصرف داخلی استان محصول برداشت شده به اصفهان ، شیراز ، تهران و یزد هم فرستاده می شود.

در پایان رئیس سازمان جهادکشاورزی توکهور و هشتبندی ادامه داد: تا اردیبهشت سال آینده برداشت محصول ادامه دارد. ردواندر ، محلی و میناکش از ارقام کشت شده می باشد.