فروشگاه

افزایش کشت گندم در جنوب کرمان

فهرست مطالب

افزایش کشت گندم در جنوب کرمان

1402/01/12

امروز شنبه به گزارش خبرنگار بازار احمد احمدپور اظهار داشت: توسعه کشت محصولات استراتژیک و تغییر الگوی کشت در دستور کار قرار دارد.

ایشان افزود: از سطح زیرکشت گندم جنوب کرمان حدود 80 درصد به کشت قراردادی گندم اختصاص پیدا کرده است.

احمدپور ادامه داد: یکی از مراکز مهم تولید گندم شهرستان قلعه گنج است که از امروز کار برداشت این محصول استراتژیک در دو مرکز خرید چاه دادخداد و سرخ قلعه شروع شده و 50 روز ادامه دارد.

در پایان ایشان افزود: سعی کردیم بخاطره کمبود آب و خشکسالی در استان از آب های موجود برای تولید محصولات استراتژیک اختصاص پیدا کند.