فروشگاه

ضروری بودن رعایت اصول فنی کاشت گندم و جو

فهرست مطالب

ضروری بودن رعایت اصول فنی کاشت گندم و جو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فرمود: یکی از اصلی ترین راهکارهای کاهش جمعیت و خسارت عوامل خسارت زای کاشت گندم و جو ضروری بودن رعایت تناوب زراعی با سایر محصولات زراعی مانند کلزا است.

عبدالرحمن زاغی با اشاره به زمان کشت های پاییزه به ویژه کشت گندم و جو نزدیک است تاکید به ضرورت توجه به مسائل فنی و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بهینه عوامل خسارت زا کرد و گفت یکی از اصلی ترین راهکار کاهش جمعیت و خسارت عوامل خسارت زا ضروری بودن رعایت تناوب زارعی با سایر محصولات زراعی مانند کلزا است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه استفاده از بذور بوجاری و گواهی شده مرغوب و متحمل به بیماری ها در کاهش تراکم علف های هرز و پیشگیری از بیماری های شایع بسیار موثر است ، به ضدعفونی بذور خود مصرفی با قارچ کش های توصیه شده برای پیشگیری از بیماری های بذر زاد تاکید کرد و افزود: کشت در زمان های مناسب توصیه شده از سوی کارشناسان مدیریت زراعی و محققان مرکز تحقیقات در افزایش مقاومت گیاه و عملکرد محصول موثر است.

زاغی با اشاره به اینکه بسترسازی مناسب و استفاده از ردیف کارها برای کاشت یکنواخت و اصولی و رعایت میزان بذر مصرفی و تراکم بوته در هکتار ضروری است به ایجاد راه دسترسی (عدم کاشت) در مزارع بزرگ برای ورود ادوات کشاورزی برای انجام عملیات زراعی و مکانیکی تاکید کرد.

وی با اشاره به کاشت جوی پشته و ایجاد زهکش های مناسب با فاصله های معین برای جلوگیری از استرس های محیطی ناشی از بارندگی های فصلی ، تهویه مناسب و کاهش خسارت بیماری پاخوره ، رعایت اصول تغذیه با نظر کارشناسان تغذیه برای افزایش مقاومت به بیماری ها و پیشگیری از ورس (خوابیدگی) را ضروری دانست و به بازدید مستمر کشاورزان از مزارع گندم و جو و ارائه نمونه های مشکوک به بیماری و حاوی آفت به کارشناسان حفظ نباتات مراکز جهادکشاورزی دهستان ها و کلینیک های گیاهپزشکی برای اخذ مشاوره و راهنمایی های لازم و اقدامات کنترلی به موقع تاکید کرد.