فروشگاه

تولید برنج بدون سموم

فهرست مطالب

تولید برنج بدون سموم

1401/06/13

برنج بدون سم پاشی در کشور تولید گردید.

به گزارش خبرگزاری ها ریاست موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در حاشیه چهارمین کنگره گیاه پزشکی اذعان داشتند که تعامل خوبی با تولیدکنندگان و کشاورزان نمونه ایجاد شد. مهمترین اطلاعات ارزشمندی که با همکاری موسسه برنج کشور به آن دست پیدا کرده ایم تولیدی برنجی سالم بدون هیچگونه سم پاشی میباشد تا دیگر نگرانی بابت سم پاشی این محصولات وجود ندارد.

ایشان ادامه دادند که مهمترین آفاتی که در مراکز تولید برنج استان مازندران وجود دارد بدون استفاده از مواد شیمیایی کنترل شد. تولید برنج سالم بدون استفاده از سموم به صورت پایلوت انجام گردید.

ایشان همچنین اظهار داشتند که کلیه ارقام برنج تولیدی شمال شامل ارقام زودرس و دیررس به گونه مدیریت شدند که تا حد امکان نیازی به سم پاشی نبوده و به جای آن از راهکارهای بیولوژیک برای مبارزه با آفات استفاده گردید.

همچنین افزودند که تولید محصولات سالم و دانش بنیان از شعارهای ماست. و با توجه به تولید این گونه برنج ها به صورت پایلوت. امیدواریم تا در سالهای آینده کشت برنج به این شیوه در کشور توسعه یابد.

در پایان عنوان نمودند که راه های زیادی برای کنترل نمودن آفت ها و بیماری ها وجود دارد که سمپاشی ساده ترین راه میباشد اما سعی ما بر این است تا با مدیریت مزارع و کنترل بیولوژیک ،کنترل زراعی و رفتاری و همچنین راهبردهای تلفیقی به این مسئله خاتمه دهیم.