فروشگاه

در 20 هزارهکتار شالیزارهای مازندران رتون کشت و پرورش یافت.

فهرست مطالب

در 20 هزارهکتار شالیزارهای مازندران رتون کشت و پرورش یافت.

1402/05/11

امروز چهارشنبه رئیس سازمان جهاد کشاورزی حسن عنایتی کلیجی در گفتگو با خبرگزاری آریا اظهار داشت: اراضی کشاورزی مازندران بیش از 200 هزار هکتار است که 141 هزار و 353 هکتار آن به صورت مکانیزه و 67 هزار و 720 هکتار به صورت سنتی امسال نشاکاری شد. 

ایشان افزود: اراضی شالیزاری استان حدود 40 هکتار امسال به خشکه‌کاری برنج اختصاص یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:  از اراضی کشت شده حدود 180 هزار و 961 هکتار ارقام محلی و 28 هزار و 112 هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص یافت. از شالیزارهای استان حدود 15 هزار و 292 هکتار تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی میباشند.

در پایان این مسئول ادامه داد: حدود 42 هزار و 4 هکتار از مزارع برنج استان محصول برداشت شد. از اراضی شالیزاری استان حدود 850 هکتار به کشت مجدد و 6 هزار و 360 هکتار به پرورش مجدد اختصاص یاف