فروشگاه

احیای آبخوان ها تنها راه مهار بحران فرو نشست زمین

فهرست مطالب

احیای آبخوان ها تنها راه مهار بحران فرو نشست زمین

1401/06/19

بر اساس مدیر کل حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست. درباره علل فرونشست زمین عنوان شدکه عوامل زیادی در این رخداد نقش دارند. ولی مهمترین عامل را باید بهره وری بی رویه منابع آب های زیرزمینی دانست.

ایشان ادامه دادند که ۵۰ درصد ظرفیت خاک های ما را مواد جامد ، ۲۵ درصد را آب و ۲۵ درصد دیگر را هوا تشکیل میدهد. بنابراین طبیعی است که با بیرون کردن تمامی آب داخل خاک ، خلل و فرج های های داخل آن از بین میرود و نشست زمین اتفاق میافتد.

در ادامه ایشان راهکار مقابله با این تهدید را احیای آبخوان ها و جلوگیری از استفاده بی رویه منابع آبی دانستند. از وزارت نیرو خواستند تا نقش خود را در این راستا اجرا کنند.

در پایان نیز ایشان تصریح نمودند که مدیریت درست منابع آبی به دست آوردیم. از نزولات جوی و همچنین سفره های اب زیرزمینی باید در دستور کار قرار بگیرد. در کنار آن نیز در برخی از سیاست گذاری های کلان آبی کشور تجدید نطر گردد. رعایت اصول مهندسی و توجه ویژه به طرح های آبخوان داری و آبخیز داری نیز باید قبل از اجرای هر پروژه در نظر گرفته شود تا شاهد فرونشست و فرسایش نباشیم.