احیای آبخوان ها تنها راه مهار بحران فرو نشست زمین

احیای آبخوان

احیای آبخوان ها تنها راه مهار بحران فرو نشست زمین 1401/06/19 بر اساس مدیر کل حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست. درباره علل فرونشست زمین عنوان شدکه عوامل زیادی در این رخداد نقش دارند. ولی مهمترین عامل را باید بهره وری بی رویه منابع آب های زیرزمینی دانست. ایشان […]