اختصاص 1300 هکتار از مزارع مازندران به کشت گیاهان دارویی

کشت گیاهان دارویی

اختصاص 1300 هکتار از مزارع مازندران به کشت گیاهان دارویی  1402/03/22 امروز دوشنبه به گزارش خبرنگاری بازار احسان عباسپور اظهار کرد: یکی از برنامه های توسعه کشت در باغ های استان توسعه کشت گیاهان دارویی می باشد. سالیانه بیش از 3.5 میلیون تن انواع محصولات باغی از سطح 158/ هزار هکتار باغ های استان تولید […]