از 350 هکتاری از اراضی کشاورزی بمپور ذرت علوفه ای برداشت شد.

ذرت علوفه ای

از 350 هکتاری از اراضی کشاورزی بمپور ذرت علوفه ای برداشت شد. 1402/09/05 امروز یکشنبه به گزارش ایسنا محمد اکرم هودیانی اظهار داشت: در فصل تابستان سطح وسیعی از زمین های کشاورزی شهرستان بمپور با توجه به شرایط آب و هوایی استان و قیمت مناسب محصول تولیدی به زیرکشت محصول ذرت میرود. امسال از مزارع […]