برداشت گل محمدی از باغات بهاباد یزد شروع شد.

برداشت گل محمدی

برداشت گل محمدی از باغات بهاباد یزد شروع شد. 1402/01/30 امروز چهارشنبه علی اکبر رحمتیان بهبابادی اظهار کرد: از باغات شهرستان بهاباد حدود 20 هکتار به کشت گل محمدی اختصاص دارد. در این شهرستان از هر هکتار برداشت سه تن گل محمدی پیش بینی میشود. ایشان به مصرف گل محمدی برداشت شده اشاره کرد و […]