تحویل بیشتر از 500 هزارتن بذر گواهی شده در سال

بذر گواهی شده

تحویل بیشتر از 500 هزارتن بذر گواهی شده در سال 1401/12/16 رئیس موسسه تحقیقات در گفت و گویی در رابطه با ثبت و گواهی بذر و نهال بیان داشت خود اتکاترین نهاده کشاورزی بذر است و ما بذرهای گواهی شده را به لحاظ سلامت تضمین می کنیم. وی مقدار بذر وارداتی را سالانه حدود 5 […]