جبران کمبود سرمایه گذاری در سال های گذشته

سرمایه گذاری

جبران کمبود سرمایه گذاری در سال های گذشته 1401/08/17 به گفته وزیر جهاد کشاورزی سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 11.7 درصد میباشد و حدود 4 درصد در این بخش بالاترین سهم سرمایه گذاری میباشد. یعنی در سال های گذشته حدود 8 درصد کمبود سرمایه گذاری داشتیم که باید جبران شود. پایگاه اطلاع رسانی وزارت […]