در استان قزوین 32 هزار تن چغندرقند تولید شد.

در استان قزوین 32 هزار تن چغندرقند تولید شد.

در استان قزوین 32 هزار تن چغندرقند تولید شد. 1402/11/08 امروز یکشنبه حسن جلیلوند در گفتگو با خبرگزاری فارس از قزوین اظهار داشت: در مزارع کشاورزی استان قزوین در طی سال گذشته 32 هزار تن چغندرقند تولید شده است. ایشان اضافه کرد: از سطح 757 هکتاری مزارع کشاورزی استان این میزان چغندرقند برداشت شده است. […]