در شهرستان گلشن 700 هکتار گندم و جو پاییزه کشت شد.

در شهرستان گلشن 700 هکتار گندم و جو پاییزه کشت شد.

در شهرستان گلشن 700 هکتار گندم و جو پاییزه کشت شد. 1402/10/16 امروز شنبه مهراب بزرگ زاده در گفتگو با خبرگزاری بسیج گلشن اظهار داشت: حدود 400 هکتار از این سطح به کشت محصول استراتژیک گندم اختصاص دارد. ایشان عنوان کرد: در اختیار کشاورزان جهت حمایت از آنها 150 تن انواع کود و 5 تن […]