اقداماتی برای جلوگیری از سرمازدگی درخت در ابتدای بهار

اقداماتی برای جلوگیری از سرمازدگی درخت در ابتدای بهار مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه تامین نهاده ایران سرمازدگی یکی از عمده ترین ضررهای وارده به باغات، گلها و جوانه های تازه تشکیل گردیده در ابتدای بهار است. در طی سالهای اخیر تغییرات اقلیمی مزید بر علت شده […]