زیرکشت قراردادی 26 هزار هکتار گندم آبی در کرمانشاه

کشت گندم آبی در کرمانشاه

زیرکشت قراردادی 26 هزار هکتار گندم آبی در کرمانشاه 1401/10/03 روز شنبه در گزارش خبرگزاری مهر علی چاله چاله اظهار کرد: کشت قراردادی گندم آبی در استان کرمانشاه رو به افزایش است. از 98 هزار هکتار اراضی گندم آبی تاکنون 26 هزار هکتار از اراضی دیگر به زیر کشت قراردادی رفته و رو به افزایش […]