صادرات 1.3 میلیون دلار سبزی و صیفی در سال گذشته

سبزی و صیفی جات

صادرات 1.3 میلیون دلار سبزی و صیفی در سال گذشته 1401/06/01 به گزارش خبرگزاری ها در آستانه یک ساله شدن دولت سیزدهم در مجموع آمار نشان میدهند که بیش از 4.5 میلیون تن سبزی و صیفی با رقمی معادل 1.3 میلیون دلار صادر شده است. این در حالی است که همین میزان در سال گذشته […]