مقابله با آفات کشاورزی با استفاده از پرتودهی

مقابله با آفات

مقابله با آفات کشاورزی با استفاده از پرتودهی 1401/07/09 رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به نقش فعالیت های دانش بنیان در حوزه انرژی اتمی اظهار داشتند که قرار است در استان کرمان با استفاده از پرتودهی با آفات پسته و خرما مقابله شود. ایشان دو محصول خرما و پسته را استراتژیک دانستند و افزودند […]