کاهش تخصیص آب در بخش کشاورزی به 72 میلیارد متر مکعب

آب کشاورزی

کاهش تخصیص آب در بخش کشاورزی به 72 میلیارد متر مکعب 1401/08/01 معاونت وزارت جهادکشاورزی بیان داشتند که در گذشته اختصاص آب به بخش کشاورزی 96 میلیارد متر مکعب بوده است. ولی امروزه به دلیل مشکلات حاصل از تغییر اقلیم ، مشکلات زیادی برای کشاورزان به وجود امده است. ایشان خرد شدن زمین های کشاورزی […]