کشاورزان زنجانی از کشت قراردادی گندم استقبال کردند.

کشت گندم

کشاورزان زنجانی از کشت قراردادی گندم استقبال کردند. 1401/11/06 روز پنجشنبه به گزارش خبرگزاری در زنجان ولی الله زمانی اظهار داشت:اجرای طرح کشت قراردادی محصولات کشاورزی از جمله گندم یکی از برنامه های مهم جهادکشاورزی است. اجرای این طرح به نفع کشاورزان بوده و بدون شک مزایای آن نصیب خود آنها میشود. ایشان فرمودند: اجرای […]