کمک به توسعه کشاورزی با تولید کودهای زیستی

تولید کودهای زیستی

کمک به توسعه کشاورزی با تولید کودهای زیستی 1401/08/10 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشتند که کشور برای گذر از بحران های توسعه نیافتگی باید به سراغ بخش کشاورزی رفته و هم به فکر گسترش تولیدات باشد و به فکر استفاده از فناوری های پیشرفته در این حوزه. بر همین اساس باید گفت […]