116 هزار تن برداشت انواع محصولات باغی در استان قم پیش بینی شد.

برداشت انواع محصولات باغی

106 هزار تن برداشت انواع محصولات باغی در استان قم پیش بینی شد. 1402/03/31 امروز چهارشنبه به گزارش ایسنا مسلم ابراهیمی اظهار داشت: در استان قم سطح باغات 23 هزار و 500 هکتار است که محصول پیسته بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است. مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قم افزود: در استان […]