11 هزار تن بذر اصلاح شده به شهرهای آذربایجان شرقی ارسال میشود

بذر اصلاح شده

11 هزار تن بذر اصلاح شده به شهرهای آذربایجان شرقی ارسال میشود 1401/08/15 به گزارش خبرگزاری رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در وبینار جهش تولید اظهار داشتند که سطح زیرکشت دیمزارها در این طرح 500هزار هکتار میباشد که تاکنون 202 هزار هکتار آن به زیرکشت رفته است. در ادامه ایشان از ارسال 11هزار تن بذر […]