130 هزار تن خرید برگ سبز چای در شمال پیش بینی شد.

برگ سبز چای

130 هزار تن خرید برگ سبز چای در شمال پیش بینی شد. 1402/02/17 امروز یکشنبه به گزارش خبرگزاری بازار حبیب جهانساز اظهار کرد: خرید 130 هزار تن برگ سبز چای امسال پیش بینی میشود. درباره نرخ خرید برگ سبز چای درجه یک و دو از کشاورزان جهانساز گفت: ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان برگ سبز […]