3 برابرشدن گندم های تحویلی کشاورزان استان بوشهر

گندم در استان بوشهر

3 برابرشدن گندم های تحویلی کشاورزان استان بوشهر 1402/02/25 امروز دوشنبه به گزارش خبرگزاری مهر جمال زراعی اظهار داشت: برداشت گندم از مزارع استان بوشهر از ابتدای فروردین ماه آغاز شده و همچنان در سطح استان ادامه دارد. ایشان افزود: در سطح استان حدود 14 مرکز اقدام به خریداری گندم از کشاورزان می کنند و […]