4900 تن برداشت کلزا از مزارع آذربایجان غربی پیش بینی شد.

برداشت کلزا

4900 تن برداشت کلزا از مزارع آذربایجان غربی پیش بینی شد. 1402/02/09 امروز شنبه به گزارش ایسنا خسرو شهبازی اظهار داشت: حدود 2 هزار و 300 هکتار از مزارع استان در سال زراعی گذشته به زیرکشت رفته است که حدود 2 هزار و 50 هکتار از این میزان قابل برداشت بوده است. از مزارع کلزای […]