80 درصد کود ازته مورد نیاز کشاورزان آذربایجان غربی تامین شد.

کود ازته

80 درصد کود ازته مورد نیاز کشاورزان آذربایجان غربی تامین شد. 1402/01/21 امروز دوشنبه در راستای توزیع به موقع کود موردنیاز کشاورزان در استان توسط کارگزاران سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: بیش از 80 درصد کود ازته مورد نیاز کشور در سال گذشته تامین و در اختیار کشاورزان قرار گرفت. محمد […]